-   جایگاه اقتصاد کشاورزی در ایران

-   ارتقاع سطح علم و دانش در بخش اقتصاد کشاورزی

   همرا کردن و ایجاد انگیزه برای دانشجویان علاقه مند و مستعد در زمینه ارتقاع سطح علمی اقتصاد کشاورزی

-   دسترسی آسان به پروژه و تحقیقات دانشجویی

-  بروز استعداد ها در زمینه ی اقتصاد کشاورزی